Με θετικά πρόσημα έκλεισε η οικονομική χρήση του 2008 για τον όμιλο Singularlogic. Αύξηση 31% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που ανήλθε σε 107 εκ. ευρώ έναντι των 81,9 εκ. ευρώ κατά το 2007.

Επίσης, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ έναντι 10,1 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά , παρουσιάζοντας αύξηση 69%. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 9,5 εκ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 370%. Τέλος, τα συνολικά διαθέσιμα 36,9 εκ. ευρώ είναι υψηλότερα κατά 9,6 εκ. ευρώ του συνολικού δανεισμού.