Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Inform Λύκος για το εννεάμηνο του 2008 ανήλθε σε 96,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 91,2% έναντι 50,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2007.

Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα ανήλθε σε 30,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 3,0%, κυρίως, όπως υποστηρίζεται, λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης έργων του δημοσίου τομέα.

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στην Ρουμανία κατά 19,2% και διαμορφώθηκε στα 21,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής στην Αυστρία ανήλθε σε 44,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Inform Λύκος ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 54,1% έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2007. Στο τρίμηνο αυτό οριστικοποιήθηκε το κέρδος που προέκυψε από την υπεραξία κατά την εξαγορά της Austria Card GmbH στο ποσό του 1,0 εκατ. ευρώ, το οποίο μαζί με το κέρδος ποσού 1,8 εκατ. ευρώ από την πώληση του 10% της συμμετοχής της Austria Card GmbH στο μετοχικό κεφάλαιο της XponCard AB, συνεισέφερε σημαντικά στην αύξηση των κερδών προ φόρων. Ωστόσο, τα προ φόρων κέρδη επιβαρύνθηκαν από τους τόκους του ομολογιακού δανείου για την εξαγορά της Austria Card GmbH  με το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.