Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellastat κατά 580 χιλ ευρώ, η οποία καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές.

Τα κεφάλαια διατέθηκαν για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.Αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 01/07/2008-30/06/2009, σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,1%. Παράλληλα η εταιρεία πέτυχε και αύξηση της κερδοφορίας προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) κατά 48% η οποία ανήλθε στο ποσό των 420χιλ ευρώ έναντι 280χιλ ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας προ φόρων κατά 18% φθάνοντας στο επίπεδο των 102χιλ ευρώ.