Ανάπτυξη για μια ακόμα χρονιά παρουσιάζει η OTEGlobe, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2012, παρά το ασταθές εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 267.336.000 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 0,7% σε σχέση με το 2011, ενώ παράλληλα σημαντική αύξηση ύψους 9% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) και πρόσθετων αποσβέσεων λόγω αναπροσαρμογής  της Ωφέλιμης Οικονομικής Ζωής καλωδιακών συστημάτων, από 15.474.000 το 2011 σε 16.933.000 ευρώ το 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθαν στα 25.439.000, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2011, ενώ σημειώθηκε ελαφρά πτώση του περιθωρίου κέρδους (EBIDTA / Πωλήσεις) από 11% το 2011, σε 9,5% το 2012.