Αύξηση κατά 12,2% παρουσίασε ο ενοποιημένος τζίρος της Space Hellas για το 2012 και ανήλθε στα 48,5 εκατ. ευρώ, έναντι 43,2 το 2011.

Η αύξηση αυτή μεταφέρθηκε τόσο στα μεικτά κέρδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 11% σε 14,5 εκατ. – από 13 εκατ. το 2011 – όσο και στο EBITDA το οποίο σημείωσε αύξηση κατά 23,7% και έκλεισε σε 4,6 εκατ. έναντι 3,7το 2011. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8% σε 450 χιλ., από 416 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 39% σε 317 χιλ.

Παράλληλα με τη σημαντική αύξηση του τζίρου και του EBITDA, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ιδιαιτέρα του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος έκλεισε στα 14,5 εκατ., έναντι 18 εκατ. το 2011. Οι ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ., οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του δανεισμού και στην αύξηση των διαθεσίμων τα οποία έκλεισαν στα 4,1 εκατ.

Για τη μητρική εταιρεία, ο τζίρος έκλεισε στα 47,5 εκατ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε 4,4 εκατ. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2012 ανήλθαν σε 375 χιλ. και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων σε  201 χιλ.