Η Entersoft oλοκλήρωσε την αγορά επιπλέον ποσοστού 1,53% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου “Retail–Link”.

Μετά την νέα αυτή αγορά το ποσοστό της μητρικής εταιρείας διαμορφώνεται στα 80,36% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Retail–Link. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα για την νέα αγορά ανέρχεται στο ποσό των 10.128,00 ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά. Η Retail–Link απασχολεί 15 άτομα, έχει ίδια κεφάλαια ύψους 229.976 ευρώ, ενώ το 2011 ο κύκλος εργασιών ήταν 748.808 ευρώ.