Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσίασε ο Όμιλος της Intracom IT Services κατά το 2008. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 161,8 εκατ. ευρώ (έναντι 154 το 2007).

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,85 εκατ. ευρώ (έναντι 6,12 το 2007), ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 15,40 εκατ. ευρώ (έναντι 3,28 το 2007). Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,55 εκατ. ευρώ (έναντι 0,54 το 2007).