Βελτιωμένα εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου CPI , για το εξάμηνο που έληξε στις 31/12/2008, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου CPI ανήλθε σε 13.249 χιλ. ευρώ από 15.382 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 14% κυρίως λόγω απαγκίστρωσης του Ομίλου από προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού μικτού κέρδους.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν αύξηση κατά 26% και διαμορφώθηκαν σε 622 χιλ ευρώ από 492 χιλ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ οι ζημιές προ Φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 64% και ανήλθαν σε 69 χιλ. ευρώ έναντι 191χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τέλος οι υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσιάζουν μείωση κατά 30% ανερχόμενες σε 11.089 χιλ ευρώ.