Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10%, του EBITDA κατά 28,4% και των κερδών προ φόρων κατά 64% παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για την χρήση 1/7/2007 - 30/6/2008.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της CPI ανήλθε στα 27.517 χιλιάδες ευρώ έναντι 25.016 χιλιάδες ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1.728 χιλιάδες ευρώ έναντι 1.346 χιλιάδες ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 524 χιλιάδες ευρώ έναντι 320 χιλιάδες ευρώ κατά το 2007. Τέλος, οι υποχρεώσεις της εταιρείας παρουσιάζουν μείωση κατά 16% ανερχόμενες στα 8.746 χιλιάδες ευρώ έναντι 10.384 χιλιάδες ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Ωστόσο, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν ζημίες 23 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 215 χιλιάδες ευρώ την προηγούμενη χρήση, γεγονός που σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται σε καταλογισμό φόρων ύψους 312 χιλιάδες ευρώ για προηγούμενες χρήσεις.