Ο κύκλος εργασιών της CPI το α' τρίμηνο του 2008 ανήλθε σε 5.176 χιλ. ευρώ έναντι 5.077 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 2%.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 80% και διαμορφώθηκαν σε 368 χιλ. ευρώ από 204 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, ενώ τα κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν άνοδο κατά 73% και ανήλθαν σε 52 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 70 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Τέλος οι υποχρεώσεις της εταιρείας παρουσιάζουν μείωση κατά 7% ανερχόμενες σε 8.899 χιλ. ευρώ έναντι 9.589 χιλ. ευρώ στις 30/6/2008.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους παρουσίασαν κέρδη 39 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 139 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της CPI προήλθε από την αύξηση του μικτού κέρδους  κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Ο κύκλος εργασιών για το εξεταζόμενο τρίμηνο σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε στα 5.869 χιλ. ευρώ από 6.153 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5%. Τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το τρίμηνο ανήλθαν σε 272 χιλ. ευρώ από 94 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά Φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 239 χιλ. ευρώ από ζημιές 244 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.