Ο Όμιλος Intracom Holdings πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 4,3% το 2012, που έκλεισαν στα 541,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 519,3 εκατ. του 2011. Σημαντική αύξηση παρουσίασε η λειτουργική κερδοφορία EBITDA κατά 54,8% (76,2 εκατ. το 2012 έναντι 49,2 εκατ. το 2011).

Ο Όμιλος, τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο θυγατρικών επιστρέφει σε λειτουργική κερδοφορία EBIT (1,4 εκατ. κέρδη για τον όμιλο έναντι 29 εκατ, ζημίες το 2011). Βελτιωμένο επίσης παρουσιάζεται το αποτέλεσμα προ φόρων για το 2012, με μείωση ζημίων κατά 10,9 εκατ. ευρώ παρά την αρνητική επίδραση από τα αποτελέσματα της Intracom Telecom που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις (2012: ζημίες 19 εκατ. έναντι ζημίων 1,2 εκατ το 2011).

Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 49,7 εκατ. το 2012 έναντι 59,6 εκατ, το 2011. Σε ό,τι αφορά τις θυγατρικές, αξίζει να σημειωθεί η επιστροφή στην κερδοφορία στα καθαρά αποτελέσματα της Intrasoft International (0,2 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι ζημίων 25,3 εκατ. το 2011) και οι αυξημένες της πωλήσεις (2012: 135,8 εκατ. έναντι 128,2 εκατ. το 2011), καθώς και η σημαντική μείωση των ζημίων της hellas online (2012: ζημίες 17,6 εκατ. έναντι 23,1 εκατ. το 2011) και η αύξηση των εσόδων της (2012: 235,8 εκατ. έναντι 224,6 εκατ. το 2011).