Η αίτηση της Λαν-Νετ για υπαγωγή της στη διαδικασία της συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επί του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), έγινε δεκτή από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η εταιρεία επισημαίνει πως θα προβεί σε αντίστοιχη ενημέρωση κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.