Δημόσια Διαβούλευση διεξάγει η ΕΕΤΤ από την 1η Ιουνίου 2009 έως και 30 Ιουνίου 2009, με αντικείμενο την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για τη Φορητότητα Αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Η κυριότερη από τις τροποποιήσεις που προτίθεται να εισάγει η ΕΕΤΤ, αφορά στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση της Φορητότητας Αριθμού καθώς έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τη μείωσή του χρόνου αυτού από δέκα εργάσιμες ημέρες που ισχύει σήμερα, σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης της Φορητότητας Αριθμού.

Η προθεσμία των τριών ημερών παρατείνεται όταν υποβάλλονται ταυτόχρονα αιτήματα Φορητότητας Αριθμού και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου. Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά του αριθμού θα διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου.