Δημόσια Διαβούλευση διεξάγει η ΕΕΤΤ, η οποία θα διαρκέσει από τις 6 Μαρτίου 2009 μέχρι και τις 6 Απριλίου 2009 αναφορικά με τη διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για ασύρματα επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 2,6 GHz.

Στόχος της Διαβούλευσης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, κυρίως όσον αφορά στον τρόπο και στο χρόνο που θα πρέπει να λάβει χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της αγοράς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε (2008/477/ΕΚ) την εναρμόνιση της χρήσης της ζώνης των 2,6 GHz (2 500-2 690 MHz) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε η ζώνη αυτή να διατεθεί, για την ανάπτυξη επίγειων συστημάτων, ικανών να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.