Για την διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας αντίστοιχων υπηρεσιών Δημόσια Διαβούλευση διεξάγει η ΕΕΤΤ από τις 3 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2009, με αντικείμενο το σχέδιο Εισήγησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα προσδιορίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Η διαβούλευση αυτή, όπως υποστηρίζει η ΕΕΤΤ, αποσκοπεί στην καταγραφή και αξιοποίηση των απόψεων και των σχολίων των ενδιαφερόμενων φορέων για το συγκεκριμένο σχέδιο Εισήγησης που περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση καταστρεπτικής βλάβης ή ανωτέρας βίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Διενέργεια αξιολόγησης διακινδύνευσης (risk assessment).
  • Κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan).
  • Κατάρτιση  σχεδίου εκτάκτων συνθηκών.
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου μέσω μέτρων εφεδρείας εξοπλισμού και τροφοδοσίας ισχύος, φυσικής ασφάλειας, συντήρησης και αποκατάστασης της λειτουργίας του δικτύου.
  • Διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών.
  • Διασφάλιση της αδιάκοπης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, το σχέδιο Εισήγησης περιλαμβάνει θέματα έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με γεγονότα, τα οποία απειλούν ή επηρεάζουν τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών.