Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας προκήρυξε και διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών σε 104 σχολικές μονάδες των μικρών νησιών της Περιφέρειας, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη. Η προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα µικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στις 457.227,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.