Στην OTS ΑΕ κατακυρώθηκε ο τακτικός ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Αντικείμενο του έργου, η αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων λογισμικού: Διαχείρισης Προσωπικού, Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων, Διαχείρισης Έργων, Διαχείρισης Προμηθειών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 75.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.