Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ)".

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 8 μήνες ενώ η εκτιμώμενη αξία ορίζεται στα 577.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Προθεσμία για την παραλαβή προσφορών: 09/2/2009, ώρα: 10:30. Τηλ: 210-6508091.