Συχνά προκύπτουν ερωτήσεις γύρω από τη διαχείριση διαμόρφωσης (Configuration Management) και τη διαφοροποίηση, εάν υπάρχει, από τη διαχείριση μητρώου πάγιων.

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (Asset Management) ανήκει παραδοσιακά στις οικονομικές υπηρεσίες, καθώς παρακολουθεί και καταγράφει την κυριότητα και αξία των πάγιων στοιχείων του οργανισμού και τα συνδέει με λογιστικές εγγραφές και παραστατικά. H διαχείριση διαμόρφωσης, που εκτελείται από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, συνδέει λογικά κάθε περιουσιακό στοιχείο με την υπηρεσία που το χρησιμοποιεί και καταγράφει κάθε σχέση και εξάρτηση μεταξύ των στοιχείων διαμόρφωσης, αλλά και κάθε σημαντική πληροφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Επομένως, ναι, υπάρχουν διαφορές, αλλά σίγουρα μπορούμε και να τα διαχειριστούμε ενιαία. Ρωτάτε επίσης, τι πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε στη CMDB. Η απάντησή μου είναι: ξεκινήστε με ό,τι απεικονίζει τη δραστηριότητα του τμήματός σας, ό,τι παρακολουθούν οι οικονομικές υπηρεσίες και για ό,τι θα σας ελέγξουν οι ρυθμιστικές αρχές και ο εσωτερικός έλεγχος. Θα πρέπει να μπορείτε να απεικονίσετε το περιβάλλον σας σε δενδροειδή μορφή από τις υπηρεσίες που παρέχετε, μέχρι την υποδομή που διαχειρίζεστε άμεσα.

Θα είναι χρήσιμο να συμπεριλάβετε επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και φακέλους έργων, οργανωτικές δομές και όλες τις υπηρεσίες που παρέχετε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Αν διαχειρίζεστε εξοπλισμό, τότε θα τον συμπεριλάβετε μαζί με πληροφορίες, όπως η ημερομηνία αγοράς, η διάρκεια εγγύησης, το συμβόλαιο υποστήριξης, το εγκατεστημένο λογισμικό και το χρήστη που το χρησιμοποιεί.

Στοιχεία διαμόρφωσης είναι, επίσης, οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι οδηγίες εργασίας, αλλά και τα εγχειρίδια χρήσης. Θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμο, αν έχετε τη δυνατότητα, να δημιουργήσετε διασυνδέσεις με το σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει ταύτιση των παγίων και να αποφύγετε διπλές εγγραφές. Ενημερωτικά στο Service Transition Process του ITILv3 υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για το Service Asset and Configuration Management. Τέλος, σημειώστε πως η διαχείριση διαμόρφωσης ωφελεί σημαντικά στη σωστή διαχείριση του οργανισμού, αλλά και στη λήψη αποφάσεων.