Η Διαχείριση Εφαρμογών (Application Management) αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή εποχή, καθώς οι εφαρμογές γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, ενώ απαιτείται να είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται ο χρήστης.

Η χρήση των εφαρμογών χρειάζεται, πλέον, να ξεπερνά τα οργανωτικά όρια. Οι εφαρμογές πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους ή και να αλληλεπιδρούν. Επιπλέον, οι βελτιώσεις γίνονται σε πολύ συχνότερα χρονικά διαστήματα, ώστε να προλαβαίνουν να ακολουθούν τις ανάγκες των χρηστών. Το ITILv3 προσεγγίζει τη Διαχείριση Εφαρμογών ολιστικά, τόσο από την πλευρά του πελάτη, όσο και από την πλευρά του παρόχου και καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής των εφαρμογών. Συμπεριλαμβάνει τη διατύπωση και τη διαχείριση των λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών, τη σχεδίαση και την ανάπτυξή τους, την υποστήριξη, τις  αλλαγές και αναβαθμίσεις στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και τέλος τον παροπλισμό των εφαρμογών.

Η Διαχείριση Εφαρμογών ορίζει έξι είδη απαιτήσεων που πρέπει να διατυπώνονται για κάθε εφαρμογή, είτε αυτή αναπτύσσεται από τον οργανισμό, είτε έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, είτε έχει ή πρόκειται να αγοραστεί: • Λειτουργικές απαιτήσεις (Functionality). Καθορίζουν την αναμενόμενη συμπεριφορά ή απλά τι περιμένουμε να κάνει μια εφαρμογή. • Aπαιτήσεις Διαχειρισιμότητας (Manageability) από τη σκοπιά της διαχείρισης υπηρεσιών, δηλαδή ευελιξία, ασφάλεια και διαθεσιμότητα και φυσικά θέματα όπως η υλοποίηση, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η διαχείριση του συστήματος. • Απαιτήσεις Χρηστικότητας (Usability).

Οι ανάγκες κυρίως του τελικού χρήστη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ευκολία, με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή. • Αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, ειδικά αν απαιτείται αλλαγή σε υπάρχοντα πρότυπα. • Απαιτήσεις Interface, όπου υπάρχουν εξαρτήσεις μεταξύ των υφιστάμενων εφαρμογών ή εργαλεία και την εφαρμογή νέων. • Απαιτήσεις Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level), οι οποίες καθορίζουν τις αναμενόμενες επιδόσεις,  τα αποτελέσματα κα κάθε μετρήσιμο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η  Διαχείριση των Εφαρμογών παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερη ευθυγράμμιση του κόσμου της ανάπτυξης των εφαρμογών με αυτόν της λειτουργίας και υποστήριξής τους και αυτόν του τελικού χρήστη.