Η Παγκόσμια Γραμμή Υποστήριξης της επιχειρησιακής μονάδας της Intralot, “Global Support Services”, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Customer Contact Association (CCA) Global Standard, όπως αποφάνθηκε η Lloyd’s.

Το CCA Global Standard έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πλαίσιο αποτελεσματικής υποστήριξης πελατών και η Intralot είναι μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Οι αρχές του CCA Global Standard καλύπτουν σημαντικές επιχειρηματικές πτυχές, όπως την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εσωτερική επικοινωνία και την επίλυση διαφορών, τη συμμόρφωση με νομοθετικές διατάξεις (π.χ. Προστασία Δεδομένων, Υγεία και Ασφάλεια, Ίσες Ευκαιρίες), τις διαδικασίες επικοινωνίας με τους πελάτες και την επίβλεψη του επιπέδου απόδοσης.