“Σχετικά με το δημοσίευμα σας στο Netfax της Δευτέρας 12 Απριλίου 2010(No 2085), και με στόχο την ακριβέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σαςκαι την πληρέστερη πληροφόρηση αυτών, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Α) Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Έργου «Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφάλισηςγια το ΕΤΑΑ» πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Οκτώβριος 2008 – Μάιος 2009 υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, μέσω περιοδικών συναντήσεων στις οποίες παρίστατο εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., του ΙΚΑ και της ΚτΠ ΑΕ.

Β) Το έργο συμπεριλήφθηκε στην προγραμματική Συμφωνία (ΠΣ) μεταξύΥπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κύριος του Έργου και Φορέας Χρηματοδότησης),ΚτΠ ΑΕ (Δικαιούχος) με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του παραπάνω έργου.

Γ) Επισημαίνεται ότι η ΚτΠ ΑΕ έχοντας την ευθύνη διαδικασίας διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού (Σχεδιασμός και Οργάνωση του Έργου) προέβη σε όλεςτις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο του συμφωνηθέντα σχεδιασμού (κατάρτιση και υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης(ΤΔΠΠ)του έργου στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και κατάρτιση του Τεύχους Διακήρυξης, διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού)”.