Τα Wide Areas Networks (WANs) είναι κρίσιμα για την πλειοψηφία των εταιρειών καθώς συνδέουν απομακρυσμένες τοποθεσίες και άτομα με τις κεντροποιημένες ΙΤ πηγές. Ωστόσο, καθώς ένα δίκτυο διευρύνεται για να διαχειριστεί ευρέου φάσματος εφαρμογές, όπως η φωνή και το video, είναι περισσότερο από απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι χρήσεις του WAN είναι αρκούντως διοικούμενες.

<‘Σελίδα 1: Στον «κυκεώνα» των λύσεων’>
Και αυτό σημαίνει να περιορίζεται το ανεπιθύμητο traffic και να επιταχύνεται το επιχειρηματικό περιεχόμενο. Οι περισσότερες εταιρείες αναπτύσσουν WANs για να συνδέσουν απομακρυσμένες επιχειρηματικές μονάδες με τις κεντρικές πηγές, αλλά για τις περισσότερες ένα ιδιωτικό δίκτυο είναι ασύμφορο οικονομικά.

Οπότε στηρίζονται σε ένα virtual ιδιωτικό δίκτυο πάνω σε κοινές υποδομές και κατά βάση στο internet. Το traffic του internet εξακολουθεί να αυξάνεται ραγδαία και να διπλασιάζεται σε όγκο και ταχύτητα κάθε δύο χρόνια. Οι εφαρμογές που προκαλούν αυτήν την ανάπτυξη, όπως η επικοινωνία με φωνή ή video, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εύρος φάσματος. Το να διασφαλιστεί υψηλή απόδοση στα κοινά δίκτυα είναι θεμελιώδες για να υπάρξουν ατομικές και επιχειρηματικές διαδικασίες και παραγωγικότητα.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται οι πιο συμφέρουσες οικονομικά συνδέσεις, ότι είναι γρήγορες και αξιόπιστες, ότι ολόκληρο το δίκτυο μετακινεί επιθυμητά δεδομένα όσο πιο γρήγορα γίνεται και οι εργαζόμενοι δεν σπαταλούν χρόνο online

Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσβαση σε bandwidth προτεραιότητας -που φυσικά έχει κάποιο κόστος- είναι απαραίτητη. Ταυτόχρονα, πρέπει και οι χρήστες να χρησιμοποιούν αυτό το εύρος με παραγωγικό τρόπο. Το περιττό traffic πρέπει να σταματήσει. Περιλαμβάνει junk email και μη παραγωγική δραστηριότητα του τελικού χρήστη στο internet αλλά επίσης διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικές εφαρμογές που «τρέχουν» στο WAN δεν είναι «φλύαρες».

Από την άλλη, το επιθυμητό traffic πρέπει να επιταχυνθεί με τη χρήση διαφόρων τεχνικών ώστε τα «καλά» δεδομένα να προωθούνται στους απομακρυσμένους χρήστες και να μειώνεται η συνολική χρήση του bandwidth. Και φυσικά όλα τα παραπάνω δεν είναι εφικτά με άπαξ και εφάπαξ προσπάθεια. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται οι πιο συμφέρουσες οικονομικά συνδέσεις, ότι είναι γρήγορες και αξιόπιστες, ότι ολόκληρο το δίκτυο μετακινεί επιθυμητά δεδομένα όσο πιο γρήγορα γίνεται και ότι οι εργαζόμενοι δεν σπαταλούν χρόνο online.

Στον «κυκεώνα» των λύσεων
Η πρόοδος στη βελτιστοποίηση του WAN και η επιτάχυνση των εφαρμογών έχουν οδηγήσει σε πλήθος λύσεων που αφενός προσφέρουν στους υποψήφιους αγοραστές μεγάλες επιλογές αλλά αφετέρου προκαλούν μεγάλη σύγχυση. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες συνοψίζονται στις εξής:

• Data Reduction είναι μια συλλογή από τεχνικές που έχουν σκοπό να μειώσουν το μέγεθος του traffic που εμποδίζει το WAN. Εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους από τους παρόχους αλλά συνήθως αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν συμπίεση των δεδομένων, caching και τερματικές υπηρεσίες. Επίσης, νέες λύσεις μνήμης network στις οποίες μόνο αλλαγές πολιτικής στα δεδομένα εξάγονται από το δίκτυο, ενώ αντίγραφα αιτημάτων για τα ίδια δεδομένα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο. Αυτές οι τεχνικές είναι τυπικά πιο αποτελεσματικές για εφαρμογές με στατικά δεδομένα και/ ή εκεί που τα ίδια δεδομένα γίνονται προσβάσιμα πολλές φορές.

• Το Latency mitigation εφαρμόζει διάφορους αλγόριθμους για να ξεπεραστεί η αρνητική επίδραση που η καθυστέρηση δικτύου έχει στην παραγωγή των εφαρμογών και απόδοσης. Μπορεί να περιλαμβάνει αλγορίθμους σε network layer και αλγόριθμους εξειδικευμένων εφαρμογών. Αυτοί οι αλγόριθμοι συνήθως προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στα περιβάλλοντα όπου η απόδοση των εφαρμογών περιορίζεται από την αδράνεια του δικτύου και όχι από το εύρος.

• Η διαχείριση του εύρους και η ποιότητα των υπηρεσιών θέτουν προτεραιότητα συγκεκριμένο traffic δικτύου, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα απόδοσης που προκύπτουν όταν οι συνδέσεις WAN είναι υπερφορτωμένες. Με αυτόν τον τρόπο traffic, όπως η αναζήτηση στο δίκτυο που κρίνεται λιγότερο σημαντική μπαίνει σε «δεύτερη μοίρα» σε σχέση με πιο κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η διαδικασία των συναλλαγών. Αυτές οι τεχνικές είναι συνήθως πιο ελκυστικές στις περιπτώσεις όπου πρέπει να διατηρεί την απόδοσή του ένας μικρός αριθμός με εφαρμογές υψηλής προτεραιότητας, ακόμα και σε συνθήκες κορεσμού του δικτύου.

Οι περισσότερες εμπορικές λύσεις συνδυάζουν περισσότερες από μία τεχνικές. Είναι η ποικιλία αυτών των συνδυασμών που ενδεχομένως δυσκολεύει αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με το πού πρέπει να δαπανήσουν το περιορισμένο τους budget.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι βασικές αρχές που μπορούν να μετρήσουν την απόδοση του ROI’>
Η ώρα της κρίσης
Τα υπεύθυνα για τη λήψη των αποφάσεων στελέχη του τμήματος Πληροφορικής πρέπει να αποτιμήσουν εναλλακτικές λύσεις. Οι τεχνικές μετρήσεις δεν επαρκούν σε μια τέτοια αποτίμηση, επειδή οι λύσεις βελτιστοποίησης του WAN ποικίλουν ως προς το κόστος και έχουν αντίκτυπο σε διαφορετικές εφαρμογές με διαφορετικούς τρόπους. Με την ίδια λογική είναι δύσκολο να υπολογιστεί το πραγματικό ROI, καθώς θα ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί η χειροπιαστή αξία κάθε δευτερολέπτου στο χρόνο ανταπόκρισης μιας εφαρμογής – πράγμα αν όχι αδύνατο τουλάχιστον μη πρακτικό.

Από επιχειρηματικής άποψης μια πιο λογική και πρακτική μετρική είναι η απόδοση του ROI. Αυτή η μετρική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις λύσεις για να καθοριστεί ποια από αυτές ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες εταιρικές ανάγκες. Υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που μπορούν να μετρήσουν την απόδοση του ROI:

Οι λύσεις βελτιστοποίησης του WAN ποικίλουν ως προς το κόστος και έχουν αντίκτυπο σε διαφορετικές εφαρμογές με διαφορετικούς τρόπους

Μέτρηση της εμπειρίας του τελικού χρήστη από τις εταιρικές διαδικασίες: ο λόγος για τη βελτιστοποίηση του WAN δεν είναι η μεταφορά των πακέτων επικοινωνίας από το ένα router στο άλλο. Αφορά στη βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης του τελικού χρήστη, καθώς διεκπεραιώνει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο. Για αυτό οι μετρήσεις θα πρέπει να βασίζονται στη βελτίωση της εμπειρίας στο desktop από απομακρυσμένους χρήστες σε όλο το εύρος του οργανισμού και για αυτούς που βιώνουν την πλέον αργή απόδοση στις πιο σημαντικές επιχειρηματικές εφαρμογές.

Μέτρηση της πλήρους έκτασης των θεμελιωδών επιχειρηματικών εφαρμογών:
Οι εταιρείες χρειάζονται τις λύσεις βελτιστοποίησης του WAN που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ετσι θα πρέπει να δοκιμάσουν λύσεις σε βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά ή έχουν υψηλό επιχειρηματικό αντίκτυπο. Μιας και αυτές οι εφαρμογές μπορεί να ποικίλουν σε χαρακτηριστικά και ικανότητα να επιταχύνουν είναι κρίσιμο να αποτιμήσουν πόσο καλά μια λύση βελτιστοποίησης WAN προάγει την απόδοση της κάθε εφαρμογής ή υπηρεσίας.

Μέτρηση σε όλο το εύρος των δυνητικών συνθηκών δικτύου:
Η μέτρηση στις παρούσες παραγωγικές συνθήκες ενδέχεται να μην είναι αρκετή. Αυτές οι συνθήκες θα αλλάξουν σίγουρα καθώς χρήστες, τοποθεσίες και εφαρμογές θα προστίθενται. Για αυτό οι λύσεις βελτιστοποίησης WAN θα πρέπει να αποτιμώνται κάτω από διαφορετικούς τύπους χρήσης – συμπεριλαμβανομένων των χειρότερων περιπτώσεων και των σεναρίων disaster recovery. Τα παραπάνω συνηγορούν στην αξιολόγηση των λύσεων WAN optimization σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον διαδικασίας που διασφαλίζει συνεχιζόμενα ενδιάμεσα tests και παρέχει πλήρη θέαση της απόδοσης στο desktop.

Αυτό το περιβάλλον πρέπει να επιτρέπει στους σχεδιαστές να κάνουν ακριβείς προσομοιώσεις με το υπάρχον δίκτυο και να δημιουργήσουν τα απαιτούμενα «what if» σενάρια του δικτύου. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορούν οι παραγωγικές διαδικασίες να χρησιμοποιηθούν στα παρόντα και μελλοντικά επίπεδα χρήσης ώστε να δοκιμάζονται καταλλήλως οι ανταγωνιζόμενες λύσεις. Σε ένα σαν το προαναφερθέν περιβάλλον δοκιμασίας, τα τμήματα ΙΤ μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές για να καθορίσουν ποιες λύσεις WAN optimization παραδίδουν τη μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία με βάση το συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε δικτύου και εφαρμογών.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Τα πέντε βήματα που αποδεδειγμένα βοηθούν τα τμήματα Πληροφορικής να λάβουν τις αποφάσεις τους’>
Αξιολόγηση σε πέντε βήματα
Με δεδομένο ότι οι λύσεις WAN optimization πρέπει να αποτιμηθούν με προσοχή για να γίνει κατανοητό το ROI τους, αλλά και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες, υπάρχουν πέντε βήματα που αποδεδειγμένα βοηθούν τα τμήματα Πληροφορικής να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Βήμα 1ο: Επιλέξτε εφαρμογές και υπηρεσίες για δοκιμασία επιδόσεων. Μια δοκιμασία με νόημα θα αξιολογήσει το δυνητικό αντίκτυπο του WAN optimization βασισμένη σε παρούσες και δυνητικές απαιτήσεις της επιχείρησης.
Για αυτό το πρώτο βήμα για κάθε διαδικασία δοκιμασίας είναι να γίνει επιλογή των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθούν στο δοκιμαστικό περιβάλλον. «Υποψήφιοι» κλειδιά πρέπει να είναι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται όπως:
α) εφαρμογές που υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες εσόδων (ERP, CRM κ.α.),
β) εφαρμογές που σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται σε όλη την επιχείρηση (e-mail, intranet portals κ.α.),
γ) εφαρμογές που έχουν μεγάλη θέαση στο υψηλόβαθμα στελέχη (Business Intelligence, financial reporting κ.α.) και
δ) εφαρμογές που έχουν εγνωσμένα θέματα στο εύρος του WAN (databases κ.α.). Οι εφαρμογές μπορούν επίσης να επιλεχθούν με γνώμονα τα τεχνικά χαρακτηριστικά προκειμένου να αναδεικνύουν τα θετικά και τα αρνητικά που κάθε πάροχος προσφέρει στις λύσεις WAN optimization. Σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι εφαρμογές μπορεί να μην «τρέχουν» στο περιβάλλον.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί το πώς τις διαχειρίζεται ο κάθε πάροχος. Για παράδειγμα είναι καλή ιδέα να διασφαλιστεί ότι η επιλογή σας θα είναι σε θέση να διαχειριστεί real time υπηρεσίες VoIP και streaming video.

Βήμα 2ο: Ορίστε τη δοκιμασία. Πρέπει να έχετε απαντήσεις σε δύο άξονες:
1) στις παρούσες συνθήκες σε όλο το εύρος της επιχείρησης και
2) εξομοίωση σε κάθε ενδεχόμενη και μελλοντική απαίτηση. Μια τέτοια δοκιμασία συνήθως περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα: 
α. μια εξομοίωση της συμμόρφωσης του WAN που δυσκολεύει τη ροή των πακέτων με τρόπο που αντανακλά με ακρίβεια τον αντίκτυπο των παραγόντων του real world δικτύου όπως η απόσταση, το latency, η συμφόρηση και η διατάραξη στην απόδοση των end to end εφαρμογών, 
β. multiple desktop PCs που μοιάζουν αρκετά με αυτούς που πράγματι χρησιμοποιούνται σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές και είναι προγραμματισμένες να αλληλεπιδρούν με δοκιμαστικές χειροκίνητες εφαρμογές ή χρησιμοποιώντας σενάρια συγκεκριμένων εφαρμογών που προσομοιάζουν τη συμπεριφορά των τελικών χρηστών, 
γ. εφαρμογές servers που «τρέχουν» λογισμικά και υπηρεσίες που επιλέχθηκαν στο πρώτο βήμα, που μπορεί είτε να είναι η πραγματική παραγωγή servers ή dedicated δοκιμαστικοί servers ειδικά σχεδιασμένοι να υποστηρίζουν πολλαπλά σενάρια traffic και 
δ. αξιολόγηση της ίδιας της λύσης WAN optimization. Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία πρέπει να μπορεί να βγάζει τα αποτελέσματα και να τα παρουσιάζει σε μορφή κατανοητή για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις.

Βήμα 3ο: Καθορίστε και υλοποιείστε τα σενάρια δικτύου. Αφού ορίσετε τη δοκιμασία η ομάδα που έχει αναλάβει αυτή η διαδικασία πρέπει να βασιστεί σε τρεις διαστάσεις του θέματος:
α) την τοπολογία του δικτύου. Η τοπολογία του υπό δοκιμασία δικτύου θα είναι, λογικά, ένα data center με πολλαπλά παραρτήματα γραφείου. Αν και το μοντέλο μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές απομακρυσμένες τοποθεσίες, μια αποτελεσματική δοκιμασία επιδόσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σχηματισμό με σχετικά μικρό αριθμό τοποθεσιών που αντικατοπτρίζει τον πραγματικό αριθμό απομακρυσμένων γραφείων,
β) τις παραμέτρους του υπάρχοντος δικτύου. Προκειμένου να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος της λύσης WAN optimization κάτω από τις παρούσες συνθήκες δικτύου πρέπει η δοκιμασία να αντανακλά με ακρίβεια αυτές τις συνθήκες
γ) την ποικιλία των υποθετικών σεναρίων. Οπως αναφέρθηκε και νωρίτερα οι δοκιμασίες αξιολόγησης θα πρέπει να γίνονται κάτω από μια ποικιλία σεναρίων για να διασφαλιστεί το ότι οι λύσεις WAN optimization θα εκπληρώσουν ακόμα και μελλοντικές απαιτήσεις. Τα σενάρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιπτώσεις disaster recovery και πλήρη χρήση του δικτύου.

Βήμα 4ο: Οταν η διαδικασία ολοκληρωθεί οι δοκιμασίες απόδοσης μπορούν να πραγματοποιηθούν κάτω από τα σενάριου δικτύου όπως αυτά περιγράφονται στο προηγούμενο βήμα. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες πρέπει να «τρέξουν» αρκετές φορές στο κάθε σενάριο για να διαφανεί ο πραγματικός αντίκτυπος από τη συνεχιζόμενη πρόσβαση των χρηστών στα ίδια δεδομένα.  Αυτοί που διενεργούν τη δοκιμασία μπορούν επίσης να βιώσουν τον αντίκτυπο από κάθε λύση με το να διενεργούν χειροκίνητες διαδικασίες από τα desktops παράλληλα με τις αυτοματοποιημένες δοκιμασίες που «τρέχουν».

Βήμα 5ο: Με βάση τις μετρικές που προκύπτουν από όλα τα σενάρια της δοκιμασίας, η υπεύθυνη ομάδα μπορεί να παρουσιάσει σχηματικά την απόδοση του ROI και να βοηθήσει σημαντικά αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να καταλήξουν στη βέλτιστη WAN optimization για την επιχείρηση.
<‘here’>