Υπεγράφη στις 24 Ιουνίου από τον Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε.» του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Στόχος της πράξης, με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, είναι να ενισχυθεί η εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών στον τομέα της φορολογίας και σε ζητήματα τελωνειακού ενδιαφέροντος, μέσω της διεύρυνσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΔΕ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας της ΓΓΔΕ με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Ειδικότερα, μέσω της Πράξης καλύπτονται υπηρεσίες που σχετίζονται με το ΟΠΣ φορολογίας (TAXIS), το ΟΠΣ TAXISnet, το Πληροφοριακό Σύστημα Ακίνητης Περιουσίας, το ΟΠΣ Τελωνείων (ICISnet), το ΟΠΣ Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS), το ΟΠΣ Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) και το ΟΠΣ Γενικού Χημείου του Κράτους.