Αποτελεί γενική παραδοχή ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), αποτελούν βασικό μοχλό και επιταχυντή της ανάπτυξης των οικονομιών παγκοσμίως. Η σημασία των Τ.Π.Ε. καταδεικνύεται ακόμη περισσότερο σήμερα, σ’ αυτό το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον όπου εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα ύφεσης, με τις οικονομίες κραταιών χωρών της Ευρώπης, να κλυδωνίζονται.

Αποτελεί επίσης γενική παραδοχή ότι οι νέες τεχνολογίες είναι ταυτόχρονα ένα άριστο μέσο για την αποτελεσματική άσκηση μίας σειράς κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών διασφάλισης της διαφάνειας στη δράση της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε αυτή την πρόκληση η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάθε βαθμού, οφείλει να απαντήσει τόσο με βραχυχρόνιο όσο και με μακροχρόνιο σχεδιασμό, ο οποίος αφενός μεν θα αξιοποιεί κάθε δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων κεντρικού σχεδιασμού αφετέρου δε, θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση της γενικής πολιτικής επιλογής για ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών με τις συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας.

Ο κρίσιμος ρόλος των ΟΤΑ στη διάδοση των ΤΠΕ
Δυστυχώς, οι νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα δεν αποτελούν ευρύ κοινωνικό αγαθό. Αυτή είναι μία πραγματικότητα η οποία μπορεί να ανατραπεί μόνο με τη δυναμική παρέμβαση των τοπικών κοινωνιών -καθώς η κεντρική διοίκηση κρίνεται αναποτελεσματική- και με τη συντονισμένη άσκηση πολιτικών και υλοποίηση προγραμμάτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε, σε όσο το δυνατόν βραχύτερο χρόνο, να καταπολεμήσουμε την τεχνοφοβία, τον ψηφιακό αναλφαβητισμό και κάθε νέα μορφή κοινωνικού αποκλεισμού που αυτός συνεπάγεται, να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια γνώση, να κατοχυρώσουμε τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του πολίτη στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα, να πλησιάσουμε εν τέλει τον ευρωπαϊκό ψηφιακό μέσο όρο, καθιστώντας τις νέες τεχνολογίες προσβάσιμο και ευρύ κοινωνικό αγαθό.

Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι ο σημερινός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλει την απαγκίστρωσή της από τις παραδοσιακές της λειτουργίες με την ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών για τη διάδοση των ΤΠΕ που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή των κατοίκων της, μειώνοντας τα φαινόμενα της τεχνοφοβίας, μέσα από την άσκηση πολιτικών και την υλοποίηση προγραμμάτων διείσδυσης των νέων τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με επιστημονικά- ερευνητικά ιδρύματα και τα Πανεπιστήμια, στόχος μας είναι να συμβάλουμε καθοριστικά τόσο στην αποκέντρωση των αναπτυξιακών διαδικασιών όσο και στην παροχή σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών διοικητικής εξυπηρέτησης και κοινωνικής προστασίας, δηλαδή να συμβάλουμε, τελικά, καθοριστικά στην εισαγωγή μας στην εποχή της περιφερειακής διακυβέρνησης.


Δράσεις και πρωτοβουλίες
Προτεραιότητά μας για την ανάπτυξη της Μαγνησίας είναι η διαμόρφωση συνθηκών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αποτελεσματική αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους νέων γνώσεων και την ενεργό και ευρεία εμπλοκή των νέων γενεών στο γίγνεσθαι της νέας οικονομίας και των νέων τεχνολογιών.

Για την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων, οι προτάσεις μας που έχουν εγκριθεί είναι:
– Το έργο «Εφαρμογές ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας στη Ν.Α. Μαγνησίας» που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών της ΝΑΜ,

– Το έργο «Πρόληψη φυσικών καταστροφών και προστασία υδάτινων πόρων» το οποίο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στοχεύει στην ψηφιακή προστασία του περιβάλλοντος για τη διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από την εκδήλωση καταστροφικών σεισμών, πλημμυρών και βιομηχανικών ατυχημάτων.

Παράλληλα, έχουμε καταθέσει και περιμένουμε την έγκριση για τα παρακάτω έργα:
– «Προηγμένες υπηρεσίες ασύγχρονης εκπαίδευσης στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μέλη ΜΚΟ του Νομού Μαγνησίας» που αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση των ωφελειών της ΚτΠ σε όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του Νομού Μαγνησίας και επιδιώκει την αύξηση του βαθμού χρήσης και γνώσης των ενεργών πολιτών σε σχέση με τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών στις καθημερινές δραστηριότητες του πολίτη,

– «Ολοκληρωμένο ΓΠΣ παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών και διαχείρισης οδικής ασφάλειας στο Νομαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Μαγνησίας», με αντικείμενο μια σύνθετη κεντρική πληροφοριακή υποδομή για τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας που θα παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες στους πολίτες σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου της Νομαρχίας, με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιοδικού ελέγχου των οδών, καταγραφής των βλαβών, προγραμματισμού και παρακολούθησης των ενεργειών αποκατάστασής τους.

– «Ολοκληρωμένη Τουριστική Διαδικτυακή Πύλη πολλαπλών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας», που αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης, η οποία θα υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενδιαφερόντων για όλες τις δυνητικές μορφές θεματικού τουρισμού που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην επικράτεια της Νομαρχίας Μαγνησίας και θα προσφέρει μια γκάμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην τοπική τουριστική βιομηχανία.

ΤΠΕ στην υπηρεσία της απασχόλησης
Επιπλέον, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, με δικούς της πόρους, υλοποιεί το έργο «Διαδικτυακή Πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στο Νομό Μαγνησίας», που έχει ως σκοπό την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του εργαζόμενου πολίτη, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση μέσω Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων (μέσω ειδικής έκδοσης της πύλης) και SMS στην Υπηρεσία της Νομαρχίας που θα αφορά στις δυνατότητες εύρεσης εργασίας, πληροφορίες για τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και άλλα επιδοτούμενα και μη επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και σε προγράμματα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης.

Ταυτόχρονα, θα προσφέρει στις τοπικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δημιουργούν «τυπικά» profiles για την εξεύρεση υπαλλήλων άμεσα αλλά και σε μελλοντικό χρόνο και να πληροφορούνται για όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μέσα από τα οποία άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ενισχυθεί η απασχόληση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε κάθε περίπτωση, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα αποτελεσματικό και πολύτιμο εργαλείο τόσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και για τον πολίτη. Η ενσωμάτωσή τους στην παραγωγική διαδικασία, η αποτελεσματική τους χρήση από τη Διοίκηση  όλων των βαθμίδων, αλλά και η εξοικείωση των πολιτών για τη χρήση τους είναι το ζητούμενο. Αυτός είναι και ο στόχος μας.