Σύμφωνα με πληροφορίες, η Systema Technologies ανέλαβε έργο για τη Νομαρχία Ηλείας με τίτλο "Συλλογή, Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση υλικού στην περιοχή της Ηπείρου, σχεδιασμός και υλοποίηση βάσεων δεδομένων και των διεπαφών τους, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης για την προβολή του Ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού και διοργάνωση πρωτότυπου εργαστηρίου".

Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 240.336 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Επίσης, η PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας Ε.Π.Ε ανέλαβε το έργο με τίτλο “Ανάπτυξη Πρότυπης διδακτικής ενότητας, Ανάπτυξη δικτυακού Κόμβου, Εικονικού Μουσείου Περιβάλλοντος και παραγωγή φυλλαδίων” για λογαριασμό της Νομαρχίας Ηλείας. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 221.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.