Η Datamed υπέγραψε πρόσφατα δύο νέες συμβάσεις με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανογραφικού συστήματος αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο του υποέργου 11 των πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» στους άξονες προτεραιότητας 7 & 8. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εργαλείου με τη χρήση δεικτών ποιότητας βασισμένου στο σύστημα π3 καθώς την ανάπτυξη δεικτών που τυχόν απαιτούνται για την αυτοαξιολόγηση των Κ.Δ.Β.Μ. Τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν τις κύριες μονάδες παροχής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τους Δήμους.

Το εργαλείο θα είναι απλό στη χρήση του για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων και συγχρόνως θα μπορεί να λειτουργήσει στις διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες των Δήμων και των Κ.Δ.Β.Μ. ανά την επικράτεια. Η δεύτερη σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανογραφικού συστήματος  αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο του υποέργου 3 των πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» στους άξονες προτεραιότητας 7 & 8.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός μηχανογραφικού εργαλείου ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Το εν λόγω εργαλείο θα υποστηρίξει το έργο των συνεργαζόμενων Δήμων και των Π.Ε.Δ. στην καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών των δημοτών τους και θα ενσωματωθεί μόνιμα στις διαδικασίες ανίχνευσης και σχεδιασμού πολιτικής στο τομέα της Δια Βίου Μάθησης.