Στο πλαίσιο του Πρόχειρου με Δημοσίευση Διαγωνισμού της ΚτΠ, για το έργο «Προσδιορισμός Φορέων και Συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής της δράσης “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα”», του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση, υποβλήθηκαν δύο προσφορές από τις εταιρείες Planning Α.Ε. και EEO Group A.E.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.675 ευρώ, με ΦΠΑ.