Υποβλήθηκαν από τις ενώσεις εταιρειών: 1. Intrasoft International – Intrakat και 2. TEΡΝΑ Ενεργειακή – Uni Systems, οι τελικές δεσμευτικές προσφορές στο διαγωνισμό του ΟΑΣΑ ΑΕ για την τηλεματική στα λεωφορεία και τρόλεϊ της εταιρίας «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ ΑΕ) με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και το έργο εισέρχεται στην τελική φάση σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί εξ αρχής από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ». Ειδικότερα, αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΑ.

Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες, που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία κέντρου ελέγχου από όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.

Στα οφέλη του έργου περιλαμβάνονται: η βελτίωση του επιπέδου συντονισμού και παραγωγικότητας του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών και για το Επιβατικό κοινό η βελτίωση της  καθημερινότητας των πολιτών-επιβατών με πληρέστερη, επίκαιρη και ακριβέστερη πληροφόρηση κατά την αναμονή στις στάσεις και εντός των οχημάτων καθώς και η διευκόλυνση στην χρήση των αστικών συγκοινωνιών, μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις και του συνολικού χρόνου των μετακινήσεων.

Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.