Στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υποβλήθηκαν δύο προσφορές από τις εταιρείες Byte Computer και Cosmos Business Systems.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών (PCs, Printers, Scanners, ενεργό και παθητικό εξοπλισμό για τη δημιουργία τοπικών δικτύων), καθώς και λογισμικού ασφαλείας και άλλου τυποποιημένου λογισμικού σε κάθε Ληξιαρχείο της χώρας, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η  πρόσβαση των αρμοδίων υπαλλήλων των Ληξιαρχείων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο άλλου έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.355.460 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).