Οι εταιρείες 1) Infoδημ και 2) iKnowHow κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο "Ευρυζωνικό Διαδικτυακό Διαδραστικό Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης έναντι Φυσικών ή Τεχνολογικών Κινδύνων" στον Υμηττό.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη προηγμένου τηλεπικοινωνιακού συστήματος ενημέρωσης πολιτών για την έγκαιρη προειδοποίηση έναντι φυσικών ή τεχνολογικών κινδύνων για τον Υμηττό. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης έναντι πυρκαγιών. Με τη λειτουργία του μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών αλλά και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής, καθώς η παρεχόμενη τεχνολογία θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την δημιουργία ενιαίου και υψηλής ακρίβειας υποβάθρου με αξιοποίηση υφιστάμενων δεδομένων και εκτέλεση μετρητικών εργασιών, καθώς και για την διαχείριση πόρων (ανθρώπινων ή υλικών) με σκοπό τον αρτιότερο συντονισμό τους σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των κινδύνων. Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4.2 “Ανάπτυξη Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης” του Ε.Π. “ΚτΠ”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 400.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.