Οι εταιρείες 1) Master ΚΕΚ Α.Ε. και 2) Vellum ΕΠΕ κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών λειτουργίας γραφείου διαχείρισης Έργων της ΚτΠ Α.Ε.».

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Ε.Π “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “Διοικητική Μεταρρύθμιση” αντίστοιχα, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αντίστοιχα) και 20% από Εθνικούς Πόρους. ή από οποιαδήποτε άλλο λογαριασμό καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.060 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.