Οι εταιρείες 1) F-SYS και 2) Lamda Hellix κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για την κατασκευή του Data Center του ΕΔΕΤ.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι: “Υποδομή Φιλοξενίας Υπολογιστικών Διατάξεων για την Αξιοποίηση των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης για την Πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ 2/3”. Με το παρόν έργο το ΕΔΕΤ έχει ως στόχο να προετοιμάσει την υποδομή για την φιλοξενία υπολογιστικού εξοπλισμού με υψηλή πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας. Το παρόν έργο θα συμβάλει στην αξιοποίηση των ευρυζωνικών συνδέσεων των Φορέων του ΕΔΕΤ επιτρέποντας τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες προηγμένες υπηρεσίες που θα προσφέρονται πάνω από υποδομή βασισμένη σε τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψουν την φιλοξενία υπολογιστικού εξοπλισμού με σκοπό την αξιοποίηση των ευρυζωνικών συνδέσεων πρόσβασης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων. Το προκηρυσσόμενο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης – Γ’ ΚΠΣ “Κοινωνία της Πληροφορίας” και συγκεκριμένα τον Άξονα 4 “Επικοινωνίες” και το Μέτρο 4.3 “Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη” μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 013/3) Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο 1.380.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.