Η ένωση εταιρειών 1) AvMap Gis - Euronfo - 3Data και η εταιρεία 2) Data Concept κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την παρακολούθηση και διαχείριση περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων. Το σύστημα θα αποτελείται από πληροφοριακές υποδομές, υπόβαθρα γεωγραφικών δεδομένων, σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, επιχειρησιακών πόρων, και ροής δεδομένων πεδίου, καθώς και από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης – πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση σεναρίων και ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός για κρίσεις δασικών πυρκαγιών – πλημμύρων, επιλεκτικά αποτελέσματα του οποίου θα διατεθούν στο κοινό μέσω του Internet. Το σύνολο των συστημάτων και των δεδομένων του έργου θα έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, και η δυνατότητα ανεξάρτητων μελλοντικών επεκτάσεων.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 817.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.