Οι εταιρείες 1) Byte Computer και 2) Cosmos Business Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που προκήρυξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τίτλο "Προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών, για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών, για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την παροχή εγκατάστασης και υποστήριξης και την εκπαίδευση στελεχών της Ε.Κ. μέσω της μεταφοράς της τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, η ανάπτυξη του συστήματος θα περιλαμβάνει: α) προμήθεια με εγκατάσταση νέων και αντικατάσταση παλαιών πληροφοριακών συστημάτων (Η/Υ, servers, περιφερειακών και δικτυακών στοιχείων) και αναβάθμιση άλλων,  έτσι ώστε να έλθουν οι πληροφοριακές υποδομές της ΕΚ σε ενιαίο και σύγχρονο λειτουργικό περιβάλλον, β) προμήθεια αδειών χρήσης και λογισμικού Microsoft, με ενιαία εταιρική σύμβαση (Enterprise Agreement) μαζικής αδειοδότησης προϊόντων (Volume Licensing), γ) αναβάθμιση/επέκταση ήδη προμηθευμένων από την Ε.Κ. πακέτων λογισμικού, με εγκατάσταση/παραμετροποίηση, δ) αναβάθμιση των δυνατοτήτων, του εξοπλισμού και του λογισμικού φύλαξης (backup) των δεδομένων της Ε.Κ., ε) προμήθεια υπηρεσιών εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού, στ) την προμήθεια με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού που θα αντικαταστήσει παλαιό εξοπλισμό και την μεταφορά των δεδομένων από τον παλαιό στο νέο, ζ) την εγκατάσταση/παραμετροποίηση των λογισμικών στο νέο εξοπλισμό και η) την εγγύηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.