Η ένωση εταιρειών 1) Ατεσε - Εψιλον και η εταιρεία 1) Ινφοδήμ κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο "Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας όρους Κισσάβου".

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεματικού δικτύου επόπτευσης δασικών πυρκαγιών συνδεδεμένων στο Γεωγραφικό Σύστημα) καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, στην δασική περιοχή του όρους Κισσάβου, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων. Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.4 του Ε.Π. “ΚτΠ”. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.