Οι ενώσεις εταιρειών 1) DiMicro - Impetus - Top Vision και 2) Επιστημονικές Επιχειρήσεις - Ατεσε - Αλγόριθμος κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Ευρυτανίας".

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας έχει πιλοτικό χαρακτήρα και κύριο σκοπό: Την Ενημέρωση των Πολιτών (εργαζομένων, επισκεπτών, διερχόμενων) για την κατάσταση του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου χρησιμοποιώντας δύο διακριτά κανάλια, ενημερωτικές πινακίδες (Varaible Message Signs, VMS), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους στις εισόδους των οδικών αρτηριών και ειδικά σχεδιασμένο Δικτυακό Τόπο Ενημέρωσης Κοινού.

Επίσης, έχει σκοπό την ενημέρωση της Νομαρχίας σχετικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες για τον συντονισμό των ειδικών συνεργείων αυτής και της Δ.Ε.ΣΕ., τα οποία είναι επιφορτισμένα με την διατήρηση της καλής κατάστασης του δικτύου (καθαρισμό από χιόνι, στρώσιμο αλατιού το χειμώνα, κλπ.). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι τρεις μήνες από την ημέρα υπογραφής της συμβάσης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 468.600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.