Η κοινοπραξία 1) Gennet - Fivestar και η εταιρεία 2) Data Concept κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ασυρμάτων ευρυζωνικών δικτύων γιατον πολίτη και επισκέπτη του Δήμου Αρτέμιδας".

Το εν λόγω έργο διακρίνεται σε δύο μέρη: Το πρώτο σκέλος του έργου αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση αμιγώς ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο Αρτέμιδας με βασικό στόχο τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα να συνδέουν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου με το κεντρικό κτίριο του Δήμου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ), καθώς και το ΚΕΠ, δηλαδή τα σημεία στα οποία θα καταλήγει το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Το δεύτερο σκέλος του έργου είναι η προβολή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου μέσω της αξιοποίησης και της χρήσης των Ευρυζωνικών δικτύων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας στο Δήμο Αρτέμιδας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνική Συμμετοχή. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίστηκε στις 311.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.