Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική συμμαχία της Deutsche Telekom με τον ΟΤΕ, κρίνοντας ότι η συμφωνία δεν πλήττει τον ανταγωνισμό.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την πώληση του πακέτου των μετοχών από το ελληνικό δημόσιο στη DT και την οριστική ανάληψη του management από τη γερμανική εταιρεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι “η απόκτηση του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom είναι συμβατή προς τον κοινοτικό κανονισμό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε σημαντικό τμήμα αυτού”.

Επισημαίνει επίσης, ότι “η Επιτροπή διαπιστώνοντας πως τα δίκτυα της DT και του OTE είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά μεταξύ τους, κατέληξε ότι οι περιορισμένες οριζόντιου τύπου αλληλοεπικαλύψεις στις αγορές λιανικής σταθερής τηλεφωνίας και χονδρικής μίσθωσης γραμμών στη Ρουμανία δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα στην άσκηση ανταγωνισμού”.