Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης και μετά από έλεγχο των κριτηρίων προεπιλογής, ενέκρινε τις συμμετοχές στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων για σύνολο ή επιμέρους υπηρεσίες της Καθολικής Υπηρεσίας στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ η συμμετοχή των εταιρειών: α) Για την υπηρεσία «παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών» οι Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες, Forthnet και OTE, β) Για την υπηρεσία «πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών» επιλέχθηκε ο ΟΤΕ και γ) Για την υπηρεσία «κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία» επιλέχθηκε ο ΟΤΕ. Η παροχή υπηρεσιών ΚΥ ορίζεται από την 01/01/2017 εκτός εάν ο πάροχος δηλώσει ότι είναι έτοιμος να προσφέρει την υπηρεσία σε συντομότερο χρονικό διάστημα.