Το σχέδιο συγχώνευσης με την Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Inform Λύκος που πραγματοποιήθηκε στις 17/12.

Στη συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 11 μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 14.011.784 μετοχές επί συνόλου 20.408.881 ή το 68,66% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Παραγωγής Εντύπων και Διαχείρισης Πληροφοριών, τον ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Παραγωγής Εντύπων και Διαχείρισης Πληροφοριών της 31/08/2008.