Εγκρίθηκε, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, η συγχώνευση της PC Systems με απορρόφηση της OpenTec και η εισφορά κλάδου δικτύων της ComputerBank Networking.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε επίσης, η επακόλουθη της συγχώνευσης, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της PC Systems, περί μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού.

Βάσει της σχέσης ανταλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας (PC Systems) ανέρχεται σε 61,91% για τους μετόχους της Απορροφώσας, σε 16,66% για τους μετόχους της Απορροφώμενης (OpenTec) και σε 21,43% για τους μετόχους του Απορροφώμενου / Εισφερόμενου κλάδου δικτύων.