Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση και αξιοποίηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του σχεδιασμού των περιφερειών για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, απέστειλε επιστολές προς όλες τις αιρετές περιφέρειες, με κοινοποίηση στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές, με προτάσεις πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών.

Η ΕΛ/ΛΑΚ προτείνει γνώμονας του σχεδιασμού των περιφερειών να είναι η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τις ανοιχτές τεχνολογίες με έμφαση στο λογισμικό, στο περιεχόμενο, τις υποδομές και τον εξοπλισμό. Παρόμοιες δράσεις αποτελούν βασικά συστατικά μιας κουλτούρας συνεργασίας και επιχειρηματικότητας που αφορά αφενός στον τρόπο που σχηματίζονται και υποστηρίζονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με δημόσιους πόρους, αφετέρου στα κριτήρια με τα οποία αντιλαμβάνεται η δημόσια διοίκηση τους τοπικούς πρωταγωνιστές.
 
Στη λογική αυτή οι ανοιχτές πρακτικές και τεχνολογίες αποτελούν μια πλατφόρμα συνεργασίας και παραγωγής, που από το σχεδιασμό της επιτρέπει τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων πολιτών σε όλο τον κύκλο των έργων της περιφέρειας. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο γιατί θα αποτελέσει κλειδί στη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών δράσεων από την ΕΕ και τα χρηματοδοτικά της προγράμματα, στην περίοδο 2014 – 2020.