Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες πολιτικές και νομικές λύσεις προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της οικονομίας δεδομένων (data economy) της ΕΕ, ενώ δρομολόγησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις και μια συζήτηση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες ώστε να ορίσουν τα επόμενα βήματα.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή πρότεινε επίσης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα που ασχολούνται με τη μελέτη νέων προβλημάτων που εμφανίζονται στον τομέα των δεδομένων, σε πραγματικές συνθήκες. Σε ορισμένα κράτη μέλη βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ορισμένα έργα συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (CAD) που επιτρέπουν στα οχήματα να συνδέονται μεταξύ τους και με τις παρόδιες υποδομές. Η Επιτροπή επιθυμεί να στηριχθεί στα εν λόγω έργα και να εξετάσει τις κανονιστικές συνέπειες της πρόσβασης και της ευθύνης σε θέματα δεδομένων. Η οικονομία δεδομένων στην ΕΕ εκτιμήθηκε σε 272 δισ. ευρώ το 2015 (ετήσια αύξηση της τάξης του 5,6 %) και θα μπορούσε να απασχολεί 7,4 εκατ. άτομα μέχρι το 2020.