Η Ειδησεοφωνική Ελλάς προχώρησε σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά της 100% θυγατρικής της στην Ολλανδία, Ergophone κατά 510.000 ευρώ, προκειμένου η τελευταία να έχει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να συμμετάσχει, είτε απευθείας είτε μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Ergophone, Datafone, σε επιχειρήσεις συναφούς αντικειμένου στην Ευρώπη ή και αλλού. Μετά την ανωτέρω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στη θυγατρική της θα παραμείνει το ίδιο.