Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της SingularLogic εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 26/5/09.

Η θητεία του είναι διετής λήγουσα στις 26/05/2011.
Εν συνεχεία, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Ιωάννης Καρακαδάς – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Καριώτογλου – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Κοντόπουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίκα Λάμπρου – Εκτελεστικό Μέλος
Περικλής Αργυρόπουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Κάφαλης – Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκος Μάγειρας – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Κωνσταντόπουλος– Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Πηλαδάκης– Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος