Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα να διανέμονται με ελεύθερες άδειες χρήσης προτείνει ο ΕΕΛΛΑΚ (Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών).

Σύμφωνα με  τη σχετική ανακοίνωση του ΕΕΛΛΑΚ «η χρήση ανοιχτών αδειών για τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα, έχει πολλαπλά οφέλη για το κοινό, επιτρέπει άλλων, τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη συνεχή βελτίωση τους, κάνει την πρόσβαση ευκολότερη και φθηνότερη με την πάροδο του χρόνου και αυξάνει  την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των κονδυλίων επιχορήγησης από τους κρατικούς φορείς». Ο ΕΕΛΛΑΚ προτείνει, για τα λογισμικά που αναπτύσσονται αποκλειστικά για χρήση από φορείς του δημόσιου τομέα, ο πηγαίος κώδικας να εναποτίθεται σε δημόσιο αποθετήριο (όπως γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας) και να προσφέρονται με ανοιχτή άδεια EUPL. Επίσης, σε όλα τα έργα (λογισμικού, περιεχομένου ή/και δεδομένων) που χρηματοδοτούνται δημόσια, προτείνει να ακολουθείται ο οδηγός δημοσίευσης λογισμικού, περιεχομένου και δεδομένων.