Στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, αποσκοπεί η παρέμβαση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (ICT4Growth) η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Στόχος είναι να αναζητηθούν εργαλεία και πρακτικές που θα ενισχύσουν ουσιαστικά κλάδους της Ελληνικής οικονομίας με δυναμική εξωστρέφειας και δυνατότητες επίτευξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η δράση ICT4GROWTH εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της Δράσης ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και των υποδομών για την αξιόπιστη διάθεσή τους τόσο εθνικά όσο και διεθνώς, και αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2013 και των εγκρίσεων η 17η Μαΐου 2013.