Η έκτη ετήσια διεθνής τεχνολογική έρευνα της McKinsey καταγράφει αύξηση των δαπανών Πληροφορικής και στροφή προς πλατφόρμες που υποστηρίζουν την καινοτομία.

Ερευνα της McKinsey, Απόδοση: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη / zampetaki@boussias.com

Οι προσδοκίες που έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις από την Πληροφορική, ποτέ δεν έχουν υπάρξει υψηλότερες. Το ΙΤ καλείται να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές διαδικασίες όσο καλύτερα μπορεί, αλλά και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Περισσότερα δεδομένα για τη στήριξη των αποφάσεων
Τα διοικητικά στελέχη δηλώνουν ότι εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα συνδυασμό εμπειρίας και δεδομένων προκειμένου να λάβουν μία απόφαση, αν και στρέφονται όλο και περισσότερο σε εργαλεία analytics. Οι Διευθύνσεις οι οποίες πρωτοστατούν όσον αφορά τη στροφή προς τα δεδομένα (σε ποσοστό 60%) είναι αυτές του Marketing και των Πωλήσεων. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η διοίκηση είναι εκείνη που θέτει τους κανόνες όσον αφορά τη χρήση δεδομένων και analytics για τη λήψη αποφάσεων.

Παρά την υπόσχεση των Big Data για αναδιαμόρφωση της στρατηγικής και της λήψης αποφάσεων, περισσότεροι από το 75% των ερωτηθέντων αναφέρουν ως σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση των δεδομένων τις έγκαιρες και ξεκάθαρες αναφορές σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση. Μόνο το 50% δηλώνει ότι βλέπει την αξιοποίηση των δεδομένων σαν μέσο ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή νέας γνώσης σχετικά με το business.

Οσον αφορά τα εμπόδια της αξιοποίησης των δεδομένων, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι επικρατεί η συνήθεια της προτίμησης της εμπειρίας έναντι των δεδομένων, ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων σύνθεσης και μετάφρασης των δεδομένων αλλά και προβληματισμός σχετικά με την ποιότητά τους.

Νέες πλατφόρμες
Τόσο τα στελέχη του Business, όσο και εκείνα του ΙΤ δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους αρχίζουν να αξιοποιούν τις νέες πλατφόρμες με στόχο την προώθηση της καινοτομίας. Στη λίστα αυτή των νέων τεχνολογιών συμπεριλαμβάνονται τα data και τα analytics, το «κοινωνικό» Internet (ή, αλλιώς, Web 2.0), τα social media (όπως Facebook και Twitter), το embedded computing και το cloud computing.

Οι πλατφόρμες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για μια σειρά από διαφορετικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της στενότερης επαφής με πελάτες και προμηθευτές αλλά και της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αν και οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι σχετικές υλοποιήσεις είναι μικρής κλίμακας, είναι αρκετές οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι τις αξιοποιούν συστηματικά σε επιλεγμένες περιοχές. Οι mobile τεχνολογίες-όπως, για παράδειγμα, τα smartphones, τα tablets και οι σένσορες- αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους χρησιμοποιούν τις mobile τεχνολογίες τόσο εσωτερικά (σαν εργαλείο συνεργασίας), όσο και εξωτερικά (για την ισχυροποίηση των σχέσεών τους με πελάτες και συνεργάτες). Η Ευρώπη προηγείται των υπόλοιπων περιοχών όσον αφορά την κλίμακα των εγκαταστάσεων mobile τεχνολογιών, αλλά η Ασία διακρίνεται για την πιο στοχευμένη και επιλεκτική εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών.

Το IT στο Διοικητικό Συμβούλιο
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται σε έναν ολοένα σημαντικότερο παράγοντα αναδιαμόρφωσης των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, οι ερωτηθέντες δηλώνουν την πεποίθηση ότι η διοίκηση θα πρέπει να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τις αποφάσεις ένταξης της τεχνολογίας στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι σημαντικότερες συζητήσεις της διοίκησης σχετικά με την τεχνολογία αφορούν την έγκριση ή αναθεώρηση πολύ μεγάλων έργων ΙΤ.

Ιδανικά, οι συζητήσεις θα έπρεπε να θίγουν και το θέμα της αξιολόγησης τεχνολογικών τάσεων που ενδέχεται να έχουν σημασία για την επιχείρηση. Στο ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο βοηθά τις συζητήσεις της διοίκησης η παρουσία ενός στελέχους που έχει γνώση των θεμάτων του ΙΤ, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι κάτι τέτοιο ανεβάζει το επίπεδο των συζητήσεων, αλλά επίσης ότι δεν είναι σίγουροι κατά πόσο αυτό επιφέρει απτά αποτελέσματα.