Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και από διείσδυση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς επιχειρησιακής οργάνωσης. Το γεγονός αυτό καθιστά το ρόλο του Διευθυντή Πληροφορικής καθοριστικό, επιτακτικό και πολύμορφο.

Κάθε Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει πλέον να διαθέτει όχι μόνο ευρεία τεχνογνωσία αλλά και γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, αφού καλείται να συμμετάσχει και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε κάθε στρατηγικό σχεδιασμό και επιχειρησιακό στάδιο, καθώς τα καθήκοντα κι οι ευθύνες του είναι συνεχώς διευρυνόμενες και η παραπάνω από επαρκής του κατάρτιση είναι προαπαιτούμενη για την εύρωστη, αειφόρο κι επικερδή ανάπτυξη της επιχείρησης.

Αλλαγή ρόλου
Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Διευθυντής Πληροφορικής προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη θέση του όσο και τη στρατηγική της επιχείρησης, είναι η σφαιρική τεχνογνωσία, η διαρκής ενημέρωσή του για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και η μόρφωσή του σε συνδυασμό με τον πλούτο των γενικών του γνώσεων.

Ενας λόγος για αυτή την αλλαγή του ρόλου και της σημασίας του Διευθυντή Πληροφορικής είναι το γεγονός ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός κι η στρατηγική της επιχείρησης διευκολύνονται σε σημαντικό βαθμό από τη χρήση της τεχνολογίας. Πλέον υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο δέχεται κι επεξεργάζεται παραμέτρους σε οποιοδήποτε στάδιο σχεδιασμού. Κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο παλαιότερα, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να είναι μονόδρομος που οδηγεί από την αιτία στο αποτέλεσμα.

Αν προσθέταμε οποιαδήποτε παράμετρο στην πορεία, έπρεπε συνήθως να εκτελεστεί ολόκληρη η διαδικασία από την αρχή. Διαπιστώνουμε ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που συντελείτε μέσω της χρήσης τεχνολογίας, όχι μόνο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σωστής λειτουργίας κάθε επιχείρησης, αλλά συμβάλλει επίσης στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση της εκάστοτε εργασίας, αφήνοντας έτσι περισσότερα χρονικά περιθώρια για εστίαση στον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας
Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας συγκαταλέγεται και το ότι με τη χρήση της μια επιχείρηση μπορεί πλέον όχι μόνο να αντιδρά στις αλλαγές και τις απαιτήσεις αλλά και να προλαμβάνει γεγονότα. Επίσης διευκολύνει τη συνδεσιμότητα (connectivity), τη διαδραστικότητα (interaction) και την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο τόσο μεταξύ συστημάτων όσο και μεταξύ συνεταίρων και πελατών.

Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πληθώρα εφαρμογών που προσφέρει καθιστά επίσης ομαλή και άμεση τη διατμηματική επικοινωνία μιας επιχείρησης. Ο Διευθυντής Πληροφορικής είναι πλέον επιφορτισμένος και με την ομαλή διεξαγωγή επικοινωνίας καθώς και συντονισμού των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, στην επιχείρηση όπου εργάζομαι εκτελέστηκε με επιτυχία η διαδικασία αναβάθμισης και υποστήριξης σε τεχνολογικό εξοπλισμό (blade servers, Internet Security, Firewall and VPN customization) που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, παράλληλα με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος (ERP). Ο λόγος που η επιχείρηση θεώρησε απαραίτητες αυτές τις αναβαθμίσεις ήταν η ανάγκη που υπήρχε για σαφή και άμεση πληροφορία τόσο για επίκαιρους όσο και για μελλοντικούς σκοπούς.

Με τις αναβαθμίσεις αυτές εξασφαλίστηκε μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, πιο ποιοτικός χρόνος εργασίας, καλύτερος έλεγχος της ροής εργασιών καθώς και αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Οι αναβαθμίσεις αυτές βρήκαν εφαρμογή και διευκόλυναν όλα τα τμήματα της επιχείρησης (διοικητικό, οικονομικό, εμπορικό, παραγωγή και μάρκετινγκ), κάτι το οποίο επαληθεύει αφενός το γεγονός ότι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι διατμηματικός και αφετέρου ότι η αυτοματοποίηση κι ο καλύτερος έλεγχος των εργασιών εξαρτώνται σημαντικά από τη χρήση τεχνολογίας.

Οι προκλήσεις
Η δύναμη της τεχνολογίας και της πληροφορίας όμως μπορεί να είναι ανεπαρκής αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση και γνώση χειρισμού. Εντοπίζονται λοιπόν δύο κύριοι τομείς που παρουσιάζουν προκλήσεις: η κακή διαχείριση της πληροφορίας και ο κακός χειρισμός της τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Είναι αναγκαίο η πληροφορία να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπυκνωμένη, περιεκτική και σαφής. Επίσης είναι αναγκαίο οι χρήστες αφενός να είναι εξοικειωμένοι και δεκτικοί με την τεχνολογία και αφετέρου  να προσπαθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Στο πλαίσιο των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που επικρατούν παγκοσμίως, ο προγραμματισμός κι η ταχύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων της επιχείρησης πρέπει να πραγματοποιηθούν με την οικονομικότερη και παράλληλα σταθερότερη λύση μακροπρόθεσμα. Επομένως, ο Διευθυντής Πληροφορικής έχει επωμιστεί την ευθύνη αναζήτησης των καλύτερων και πιο βιώσιμων λύσεων για την επιχείρηση. Καλείται  να διευρύνει διαρκώς το γνωσιολογικό του πεδίο και να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές που προκύπτουν προκειμένου να ανταπεξέλθει στο νέο ρόλο του ως συντονιστής και εφαρμογέας της στρατηγικής της επιχείρησης.